مشخصات تيم علمی نشريهصابر خدابنده
دانشیار اکو فیزیولوژی آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
skhodamodares.ac.ir

عبدالمحمد عابدیان‌کناری
استاد تغذیه آبزیان
گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریائی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
aabedianmodares.ac.ir

محمدرضا احمدی
استاد هیدروبیولوژی و پرورش ماهی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahmadiut.ac.ir
صابر خدابنده
دانشیار اکو فیزیولوژی آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
skhodamodares.ac.ir
سید جعفر سیف آبادی
دانشیار بیولوژی دریا
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
seyfabadimodares.ac.ir
عیسی شریف پور
استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان
سازمان تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
isharifpouryahoo.com
بهاره شعبانپور
استاد فرآوری محصولات شیلاتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
shabanpourgau.ac.ir
عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد تغذیه آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aabedianmodares.ac.ir
اصغر عبدلی
دانشیار اکولوژی ماهی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a_abdolisbu.ac.ir
محمدرضا کلباسی
استاد ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kalbassi_mmodares.ac.ir
باقر مجازی‌امیری
استاد فیزیولوژی تولید مثل آبزیان
دانشگاه تهران، تهران، ایران
bmamiriut.ac.ir