You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثر جلبک Chlorella vulgaris و مخمر Saccharomyces cerevisiae بر رشد، پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه کل و آزاد روتیفر Brachionus calyciflorus
نصراله احمدی فرد، عبدالمحمد عابدیان کناری، احمد احمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سمیت نانوذرات نقره در مراحل ابتدایی تکامل تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus)
اشکان بنان، محمدرضا کلباسی مسجدشاهی، محمود بهمنی، محمدعلی یزدانی ساداتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر القای تریپلوییدی بر تخم‌گشایی، بازماندگی، شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی‌های بافتی سوریمی تهیه‌شده از ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)
حمید جاوید، سید علی جعفر پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از عضله ماهی مرکب (Sepia pharaonis) خلیج‌فارس به روش سطح پاسخ
علی حمزه، مسعود رضایی، صابر خدابنده، علی معتمدزادگان، مهرداد نوروزی نیا
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر دایجستروم P.E.Pبر رشد و برخی شاخص‌های خونی در بچه فیل‌ماهی (Huso huso)
بهرام فلاحتکار، سمیه دفاعی، ایرج عفت پناه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ساختار شیمیایی و خواص بیولوژیک پلی ساکارید های سولفاته استخراج شده از جلبک های دریایی سبز
مهدی طبرسا، زینب رستمی، مسعود رضایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه آزولا Azolla filiculoides
آریا باباخانی لشکان، ابوالفضل سرزارع
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML الگوی الکتروفورزی پروتئین کل، پروتئین‌های غشای خارجی و لیپوپلی‌ساکاریدی باکتری Yersinia rukeri جدا شده از قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchys mykiss) از چند مزرعه کشور
مهدی سلطانی، شلاله موسوی، شفیق شفیعی، محمد طاهری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر اسانس زنیان ( Carum Copticum) بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A و C Staphylococcus aureus در سوریمی ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris caspia)
مریم عزیزخانی، فهیمه توریان
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue