مشخصات تيم علمی نشريهسید جعفر سیف آبادی
دانشیار بیولوژی دریا
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
seyfabadimodares.ac.ir

عبدالمحمد عابدیان‌کناری
استاد تغذیه آبزیان
گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریائی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
aabedianmodares.ac.ir

صابر خدابنده
دانشیار اکو فیزیولوژی آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
skhodamodares.ac.ir
سید جعفر سیف آبادی
دانشیار بیولوژی دریا
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
seyfabadimodares.ac.ir
عیسی شریف پور
استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان
سازمان تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
isharifpouryahoo.com
عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد تغذیه آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aabedianmodares.ac.ir
اصغر عبدلی
دانشیار اکولوژی ماهی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a_abdolisbu.ac.ir
محمدرضا کلباسی
استاد ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kalbassi_mmodares.ac.ir
باقر مجازی‌امیری
استاد فیزیولوژی تولید مثل آبزیان
دانشگاه تهران، تهران، ایران
bmamiriut.ac.ir
مسعود رضایی
استاد فرآوری آبزیان
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rezai_mamodares.ac.ir
بهروز ابطحی
استاد زیست شناسی دریا
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
b_abtahisbu.ac.ir
بهاره شعبانپور
استاد فراوری محصولات شیلاتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران
b_shabanpouryahoo.com
مهدی طبرسا
دانشیار فرآوری آبزیان
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران