مشخصات تيم علمی نشريهمرتضی توکلی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
m-tavakolimodares.ac.ir

میثم میرزائی تبار
استادیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.mirzaeitabarmodares.ac.ir

مصطفی قادری حاجت
استادیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.ghaderihajatmodares.ac.ir

محمد رضا حافظ نیا
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Hafezn_mmodares.ac.ir
زهرا احمدی پور
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Ahmadyzmodares.ac.ir
دره میرحیدر
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Dorrehdr.com
هادی زرقانی
دانشیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
H-zarghanium.ac.ir
محمد رحیم رهنما
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ahnamaum.ac.ir
علی اصغر فانی
دانشیار مدیریت دولتی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
afanimodares.ac.ir
هادی اعظمی
دانشیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
aazamium.ac.ir
محمد دارند
استاد آب و هواشناسی
دانشگاه کردستان، کردستان، ابران
m.daranduok.ac.ir
فردوس آقاگل زاده
استاد زبانشناسی همگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aghagolzmodares.ac.ir
احسان لشگری تفرشی
دانشیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه یزد، یزد، ایران
lashgariyazd.ac.ir
علی ولیقلی زاده
دانشیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
valigolizadehmaragheh.ac.ir

محمدحسین پاپلی یزدی
استاد جغرافیای انسانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Papoli.mhgmail.com
عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیای شهری
دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
Iazhgep.usb.ac.ir
مهدی پورطاهری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Mahditmodares.ac.ir
آرین قلی پور
استاد مدیریت
دانشگاه تهران، تهران، ایران
agholiporut.ac.ir
عبدالرضا فرجی راد
دانشیار جغرافیای انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
A.farajiradyahoo.com