فهرست داوران

1403
1 - مراد کاویانی راد
2 - حسین مختاری
3 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
4 - آقای مصطفی قادری حاجت - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
6 - آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
1402
1 - مراد کاویانی راد
2 - زهرا احمدی پور
3 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
4 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
5 - آقای محسن رستمی
6 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
7 - دکتر حسین ربیعی - استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
8 - آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
9 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - آقای علی پورقیومی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - آقای مصطفی قادری حاجت - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر ریحانه صالح آبادی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
15 - دکتر محمد رئوف حیدری فر - پیام نور
16 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه امام صادق
17 - دکتر ریباز قربانی‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی
18 - دکتر سالار کهزادی - استاد گروه مدیریت و کردشگری دانشگاه کردستان
19 - دکتر علی محمد پور - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
20 - دکتر حمید جلالیان - خوارزمی
21 - آقای یوسف قنبری - دانشگاه پیام نور
22 - دکتر شاهین شکوهی - پژوهشگر
23 - دکتر یحیی رنجبر - قوه قضاییه
24 - دکتر اسلام مندنی - کانون وکلا و مدرس دانشگاه
1401
1 - مراد کاویانی راد
2 - زهرا احمدی پور
3 - هادی ویسی
4 - آقای هادی سیفی فرزاد
5 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
6 - حسین مختاری
7 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
8 - دکتر محمدرضا شهباز بگیان - تربیت مدرس
9 - دکتر علی امیری - دانشگاه لرستان
10 - آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
11 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
13 - آقای علی پورقیومی - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر حسن یعقوب نیا - استادیار دانشگااه میبد یزد
16 - آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
17 - دکتر عطا عبدی - دانشگاه خوارزمی
18 - آقای حسین مختاری - دانشگاه اصفهان
19 - دکتر محسن عباس زاده مرزبالی - دانشگاه مازندران
20 - دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
21 - دکتر محمد رئوف حیدری فر - پیام نور
22 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه امام صادق
23 - دکتر حسین حاجیانی - دانش آموخته دکتری حقوق و کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری
24 - دکتر مجتبی شعیبی - دانشگاه تربیت مدرس
25 - دکتر ریباز قربانی‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی
26 - دکتر فرهاد حمزه - دانشگاه آزاد
27 - دکتر ناصر رضایی - گردشگری
28 - دکتر مصطفی شاهینی فر - استایار دانشگاه پیام نور
29 - دکتر کیومرث چراغی - دکتری سیاست گذاری و صندوق رفاه دانشجویانضو دفتر