فهرست داوران

1402
1 - امین اوجی فرد
2 - دکتر لاله رومیانی
3 - دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر حمید محمدی آذرم
5 - دکتر ایمان سوری نژاد
6 - دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
7 - آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
9 - دکتر سید علی جوهری - دانشگاه کردستان
10 - دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
11 - دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
12 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
13 - آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
14 - آقای قاسم قربانزاده - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
15 - دکتر رضا طاعتی - دانشگاه
16 - دکتر ابراهیم ستوده - دانشگاه خلیج فارس
17 - دکتر سمیه پاکروان - سازمان شیلات ایران
18 - دکتر زهرا قاسمي - دانشگاه هرمزگان
19 - آقای علی طاهری میرقائد - دانشگاه تهران
20 - دکتر راحیل نوذرپور - دانشگاه تربیت مدرس
1401
1 - دکتر سید مهدی اجاق
2 - دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر آریا باباخانی لشکان
4 - دکتر محمدصادق علوی یگانه
5 - دکتر سید علی اکبر هدایتی
6 - دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
7 - دکتر مریم منصف شکری
8 - دکتر مهدی نیکو
9 - دکتر ایمان سوری نژاد
10 - دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
11 - دکتر بهروز زارعی دارکی
12 - آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر عیسی ابراهیمی درچه
14 - دکتر علی نصرالهی
15 - Dr Hossein Khara - Islamic Azad University-Lahijan Branch
16 - دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
17 - دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
18 - دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
19 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر محمد ملکوتیان - دانشگاه کرمان
21 - خانم آرزو مشکات روحانی - جهاد کشاورزی
22 - آقای محسن گذری - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
23 - آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
24 - آقای رضا جعفری - دانشگاه صنعتی اصفهان
25 - دکتر مهدی آل بوفتیله - مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
26 - آقای مهدی ذوالفقاری - دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
27 - دکتر سمیه پاکروان - سازمان شیلات ایران
28 - دکتر زهرا قاسمي - دانشگاه هرمزگان
1400
1 - دکتر یزدان کیوانی - IUT
2 - دکتر افشین عادلی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
3 - Aboulghasem Roohi
4 - دکتر سید مهدی اجاق
5 - دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر fatemeh ghaffari far
7 - دکتر اسحق زکی پور رحیم آبادی - دانشگاه گیلان- دانشکده منابع طبیعی
8 - دکتر محمدصادق علوی یگانه
9 - دکتر علی معتمدزادگان - علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
10 - آقای ناصر کوسج
11 - دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
12 - پروفسور بهرام فلاحتکار
13 - دکتر مهدی نیکو
14 - دکتر ایمان سوری نژاد
15 - دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
16 - دکتر بهروز زارعی دارکی
17 - آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
19 - دکتر سید علی جوهری - دانشگاه کردستان
20 - دکتر عیسی ابراهیمی درچه
21 - دکتر امیرحسین اسماعیلی - تربیت مدرس
22 - مهدی سلطانی
23 - M. Afsharnasab
24 - شیرین جمشیدی
25 - دکتر مهدی ذوالفقاری - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
26 - دکتر سید مسعود حسینی
27 - دکتر عطا مولودی صالح - دانشگاه تهران
28 - دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
29 - دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
30 - دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
31 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
32 - دکتر محسن محمدی - گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
33 - آقای مسلم دلیری - دانشگاه هرمزگان
34 - خانم فاطمه عبدالله زاده - دانشگاه آزاد
35 - دکتر سمیه نهاوندیان - دانشگاه تربیت مدرس
36 - دکتر امیر قاضی لو - پژوهشگاه اقیانوس شناسی
37 - دکتر مهدی بلوکی کورنده - سازمان حفاظت محیط زیست
38 - آقای امیر حسین احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
39 - دکتر آیدا خزاعلی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
40 - آقای قاسم قربانزاده - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
41 - دکتر رضا طاعتی - دانشگاه
42 - آقای رضا جعفری - دانشگاه صنعتی اصفهان