فهرست داوران

1401
دکتر سید مهدی اجاق
دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آریا باباخانی لشکان
دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
دکتر بهروز زارعی دارکی
آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
دکتر عیسی ابراهیمی درچه
Dr Hossein Khara - Islamic Azad University-Lahijan Branch
دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
دکتر اکبر عباس زاده - دانشگاه خلیج فارس
آقای محسن گذری - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
آقای لاله موسوی ده موردی - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
آقای رضا جعفری - دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سمیه پاکروان - سازمان شیلات ایران
1400
دکتر یزدان کیوانی - IUT
دکتر افشین عادلی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Aboulghasem Roohi
دکتر سید مهدی اجاق
آقای بهروز محمدزاده - دانشگاه گنبدکاووس
دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر fatemeh ghaffari far
دکتر اسحق زکی پور رحیم آبادی - دانشگاه گیلان- دانشکده منابع طبیعی
دکتر محمدصادق علوی یگانه
دکتر نسرین حسن زاده
دکتر علی معتمدزادگان - علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آقای ناصر کوسج
دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پروفسور بهرام فلاحتکار
دکتر ایمان سوری نژاد
دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
دکتر بهروز زارعی دارکی
دکتر سید حسین حسینی فر - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کاوه رحمانی فرح - دانشگاه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری
دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
دکتر سید علی جوهری - دانشگاه کردستان
دکتر عیسی ابراهیمی درچه
دکتر امیرحسین اسماعیلی - تربیت مدرس
مهدی سلطانی
M. Afsharnasab
شیرین جمشیدی
دکتر مهدی ذوالفقاری - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر سید مسعود حسینی
دکتر مهدی طبرسا
دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمد درویشی - تحقیقات شیلات
دکتر محسن محمدی - گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقای مسلم دلیری - دانشگاه هرمزگان
خانم فاطمه عبدالله زاده - دانشگاه آزاد
آقای مصطفی نوروزی - دانشگاه الزهرا
دکتر سمانه پزشک - تربیت مدرس
دکتر سمیه نهاوندیان - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر قاضی لو - پژوهشگاه اقیانوس شناسی
آقای لاله موسوی ده موردی - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
دکتر مهدی بلوکی کورنده - سازمان حفاظت محیط زیست
آقای امیر حسین احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر اميد بيرقدار - دانشگاه اصفهان
دکتر آیدا خزاعلی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
آقای قاسم قربانزاده - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
دکتر رضا طاعتی - دانشگاه
آقای رضا جعفری - دانشگاه صنعتی اصفهان
1399
دکتر پرستو پورعاشوری - علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
دکتر سید مهدی اجاق
آقای بهروز محمدزاده - دانشگاه گنبدکاووس
دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن فضلی
دکتر آریا باباخانی لشکان
دکتر اسحق زکی پور رحیم آبادی - دانشگاه گیلان- دانشکده منابع طبیعی
دکتر محمدصادق علوی یگانه
دکتر نسرین حسن زاده
دکتر مریم عزیزخانی - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
دکتر علی معتمدزادگان - علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر آزاده سلیمی
دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
دکتر بهروز زارعی دارکی
دکتر سید حسین حسینی فر - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کاوه رحمانی فرح - دانشگاه ارومیه، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری
دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
دکتر مهرشاد طاهری
دکتر امیرحسین اسماعیلی - تربیت مدرس
شیرین جمشیدی
دکتر مهدی ذوالفقاری - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهدی طبرسا
مرتضی علیزاده
دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر مهرنوش دریا - Guilan University
دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمد درویشی - تحقیقات شیلات
دکتر محسن محمدی - گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقای مسلم دلیری - دانشگاه هرمزگان
خانم فاطمه عبدالله زاده - دانشگاه آزاد
آقای مصطفی نوروزی - دانشگاه الزهرا
آقای سید عبدالصاحب مرتضوی زاده - تحقیقات شیلات اهواز
آقای حبیب سرسنگی - تحقیقات شیلات
دکتر سمانه پزشک - تربیت مدرس
آقای امیر توکمه چی - دانشگاه ارومیه
دکتر ابراهیم زاده
دکتر سمیه نهاوندیان - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر قاضی لو - پژوهشگاه اقیانوس شناسی
آقای عدنان شهدادی - دانشگاه هرمزگان
آقای محسن گذری - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
آقای لاله موسوی ده موردی - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی