دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 348
Homepage URL https://jfst.modares.ac.ir
Contact name: Fisheries Science and Technology
Contact Email journals@modares.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jfst.modares.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jfst.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jfst.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jfst.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=12

List of articles https://jfst.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=20
https://jfst.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=987
https://jfst.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1953

Abstract examples (Persian) https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4221-fa.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4955-fa.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-62981-fa.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61291-fa.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61332-fa.html

Article examples (Persian) https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4221-fa.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4955-fa.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-62981-fa.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61291-fa.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61332-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4221-en.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4955-en.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-62981-en.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61291-en.html
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61332-en.html

Article examples (English) https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4221-en.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-4955-en.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-62981-en.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61291-en.pdf
https://jfst.modares.ac.ir/article-6-61332-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)